การสั่นแบบไม่มีสาเหตุ
(Essential Tremor) คืออะไร

บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยโรคสั่นแบบไม่มีสาเหตุหรือ Essential Tremor ได้รับการวินิจฉัยผิดพลาดว่าเป็นโรคพาร์กินสัน ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว โรคสั่นแบบไม่มีสาเหตุนั้นสามารถพบได้บ่อยครั้ง โดยมีการวิจัยพบว่า 1 ใน 5 ของประชากรสูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้ และหากอาการสั่นแบบไม่มีสาเหตุนี้ทวีความรุนแรงจนส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันตามปกติของผู้ป่วย วิธีการรักษาของ Medtronic ก็อาจสามารถช่วยรักษาอาการของคุณได้

คำจำกัดความ

การสั่นแบบไม่มีสาเหตุ (Essential tremor: ET) เป็นอาการผิดปกติด้านการเคลื่อนไหว โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นที่มือ แต่ก็สามารถเกิดขึ้นที่ศีรษะ เสียง และขาของผู้ป่วยได้เช่นกัน การสั่นแบบไม่มีสาเหตุนี้ไม่ใช่โรคที่เป็นอันตรายถึงชีวิต แต่อาจเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย โดยผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จะสูญเสียความสามารถในการทำกิจกรรมง่ายๆ ที่เคยทำเป็นปกติในชีวิตประจำวัน เช่น การขับรถหรือการไปทำงาน เป็นต้น นอกจากนี้ การจัดการแก้ไขความรู้สึกถูกทอดทิ้งซึ่งเป็นผลมาจากอาการของโรคนี้ทำได้ยากอีกด้วย ในบรรดาโรคสั่นทั้ง 20 ชนิด เราสามารถพบโรคสั่นแบบไม่มีสาเหตุได้บ่อยที่สุด คือ 1 ใน 20 คนสำหรับผู้มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป และ 1 ใน 5 คนสำหรับผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ถึงแม้ว่าอายุเฉลี่ยของผู้ป่วย ET คือ 40 ปี แต่ก็อาจพบว่ามีผู้ป่วยได้ตั้งแต่อายุระหว่างวัยเด็กจนถึงวัยชรา

อาการ

อาการของโรคสั่นแบบไม่มีสาเหตุ คือร่างกายของผู้ป่วยจะสั่นเป็นจังหวะระหว่างที่ผู้ป่วยกำลังเคลื่อนไหวเพื่อทำกิจกรรมตามปกติ หรือขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในท่าทางที่ต้านแรงโน้มถ่วงของโลก ผู้ป่วยโรคสั่นอย่างไม่มีสาเหตุมักจะถูกวินิจฉัยผิดว่าเป็นโรคพาร์กินสัน

การสั่นของร่างกายแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ :

  • อาการสั่นขณะใช้ร่างกายส่วนนั้นทำงาน (Action tremor) – ระหว่างการเคลื่อนไหวที่ผู้ป่วยตั้งใจจะทำ เช่น การยกแก้วกาแฟขึ้นมาจิบ เป็นต้น
  • • การสั่นเมื่ออยู่ในลักษณะต้านแรงโน้มถ่วง (Postural tremor) – ระหว่างที่ผู้ป่วยเคลื่อนไหวท่าทางที่ต้านกับแรงโน้มถ่วง เช่น การยื่นหรือยืดมือหรือแขน เป็นต้น

ผู้ป่วยโรคสั่นแบบไม่มีสาเหตุส่วนใหญ่จะมีอาการสั่นทั้งสองชนิด

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง

โรคสั่นแบบไม่มีสาเหตุเกิดจากการสื่อสารที่ผิดปกติระหว่างส่วนต่างๆ ของสมอง ได้แก่ ส่วนเซเลเบลลัม ธาลามัส และก้านสมอง ยังไม่มีการค้นพบสาเหตุของโรค แต่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยบางรายเป็นโรคนี้ตามกรรมพันธุ์ อย่างไีรก็ตาม โรคสั่นแบบไม่มีสาเหตุก็สามารถเกิดกับสมาชิกในครอบครัวที่ไม่มีประวัติเป็นโรคนี้มาก่อนเช่นกัน


เอกสารอ้างอิง

  1. โรคสั่นแบบไม่มีสาเหตุคืออะไร ดูรายละเอียดได้ที่: www.essentialtremor.org เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551
  2. โรคสั่นแบบไม่มีสาเหตุจะเกิดขึ้นเมื่ออายุเท่าไหร่ : www.essentialtremor.org เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551